Anytime
NFP People Limited

1+ Nfp People Limited Jobs

Cydgysylltydd Prosiect yr Iaith Gymraeg

NFP People Limited

South Glamorgan | 23 day ago

 • / 1
 • Get job alerts and never miss a job!

  Cydgysylltydd Prosiect yr Iaith Gymraeg

  South Glamorgan | NFP People Limited

  Job Details
  Category: Advert / Media / Entertainment
  Posted 23 days ago

  Cydgysylltydd Prosiect yr Iaith Gymraeg

  Rydym yn edrych am Cydlynydd Prosiect I ddanfon Prosietct y Iaith Gymraeg.

  Swydd: Cydgysylltydd Prosiect yr Iaith Gymraeg

  Lleoliad: Yn y cartref

  Oriau: 37 awr yr wythnos

  Cyflog: Hyd at £26,000 (yn dibynnu ar brofiad)

  Hyd: Dros dro hyd at 31 Mawrth 2023, gydag estyniad posib yn amodol ar gyllid

  Budd-daliadau: Yn cynnwys 25 diwrnod o wyliau yn codi i 29 diwrnod yn unol â hyd gwasanaeth ynghyd ag 8 g yl banc, Cynllun Pensiwn Personol, Cynllun Gofal Iechyd Ariannol, Rhaglen Cymorth i Weithwyr, Cynllun Dyfarniadau Staff, Cynllun Tâl Salwch Cwmni, Patrymau gweithio hyblyg

  Y Rôl

  Mae NDNA yn cefnogi llywodraeth Cymru i sicrhau fod teuluoedd ar draws Cymru yn gallu mynediad fforddiadwy, gofal plant o safon uwch a arloesol, I greu gofal plant hyblyg a chyfleodd chwarae i ddiwallu anghenion rhieni a theuluoedd.

  Mae'r swydd wedi ei ariannu gan llywodraeth Cymru ac yn chware rhan bwysig yng ngwaith NDNA. Bydd Cyndlynydd Prosiect yr iath Gymraeg yn cefnogi ymarferwyr y blynyddoed cynnar, gofal plant a gwaith chwarae gyda sgiliau Cymraeg. Hybu aelodau NDNA Cymru I gychwyn taith ymlaen y cwrs Camau hunan ddysgu ar-lein. Gan ddarparu parhaus cymorth i ymarferwyr wrth iddynt gynyddu eu defnydd o'r Gymraeg.

  Mae'r prif ddyletswyddau'n cynnwys:

  • Sefydlu a rheoli gweithdrefnau a systemau cadarn i gefnogi'r gwaith o gydgysylltu, darparu a monitro prosiect yr Iaith Gymraeg
  • Adnabod lleoliadau a recriwtio ymarferwyr i ddarparu cyrsiau hyfforddi
  • Gweithio gyda phartneriaid Cwlwm yn sector y blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae, i sicrhau cydweithred a chydweithio ar draws y sector i gyflwyno'r prosiect.
  • Hyrwyddo datblygiad sgiliau'r Cymraeg
  • Darparu cymorth i ymarferwyr sicrhau bod yr hyn maent yn ei ddysgu yn yr hyfforddiant yn cael ei roi ar waith yn ôl yn y gweithle
  • Datblygu adnoddau i sicrhau fod hyfforddiant yn dylanwadu ar arfer
  • Casglu data, monitro a thracio cynnydd cyfranogwyr wedi iddynt gwblhau'r cwrs
  • Cyflwyno sesiynau rhyngweithio byw gyda ymarferwyr a phartion eraill
  • Casglu a chofnodi gwybodaeth ac ymchwil am y sector mewn modd systematig, gan bartneriaid a darparwyr yn y blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae.
  • Darparu adroddiadau rheolaidd yn nodi cynnydd yn erbyn targedau.

  Amdanoch chi

  Fel y Cydlynydd Prosiect yr Iaith Gymraeg, mae gennych safon dda o addysg yn Cymraeg a'r Saesneg.

  • Profiad o ddefnyddio ystod eang o becynnau TG gan gynnwys Microsoft Office/Excel
  • Sgiliau gweinyddol rhagorol a sylw i fanylion
  • Brwdfrydedd dros gyfleoedd blynyddoedd cynnar, gofal plant a gwaith chwarae o safon
  • Yn gallu gwrdd a threfnu amserI I flaenoriaethu llwyth waith
  • Hunan frwdfrydig, ysgogol, trefnus, gweithiwr tim a rhwydwaithiwr
  • Deall manteision a gwerth y Gymraeg yn y sector blynyddoedd cynnar

  Mae defnyddio cerbyd eich hun yn hanfodol gan y bydd angen rhywfaint o deithio yn y rol hon.

  I wneud cais, gofynnir i chi gyflwyno'ch CV ynghyd â llythyr eglurhaol yn nodi sut mae eich sgiliau, eich gwybodaeth a'ch profiad yn bodloni gofynion y rôl.

  Yngl n â'r Sefydliad

  Mae'r sefydliad yn elusen genedlaethol ac yn gymdeithas aelodaeth yn benodol ar gyfer meithrinfeydd. Maent yn gweithio mewn partneriaeth â meithrinfeydd, awdurdodau lleol, llywodraeth genedlaethol ac amrywiaeth o bartneriaid i ddatblygu amgylchedd lle gall dysgu a gofal cynnar ffynnu.

  Mae'r sefydliad wedi ymrwymo i bolisi cyfle cyfartal ac mae'n gwrthwynebu gwahaniaethu mewn cymdeithas.

  Efallai u byddd gennych hefyd brofiad o weithio mewn swydd cydlynydd prosiect, Cymraeg, gweinyddwr prosiect, gweinyddwr, gweinyddu, siaradwr cymraeg, Cydlynydd Cymraeg, Cydlynydd, Rheolwr Prosiect, Cynorthwyydd Prosiect.

  Apply to this job.
  One step closer to getting hired!